Women waxing

Uzacis
Armpits
Hands
Legs
Bikini
Brazilian bikini

Men waxing

Armpits
Chest
Back
Eyebrows


10 EUR
14 EUR
18 EUR
25EUR -35 EUR
35 EUR
42 EUR


14 EUR
35 EUR
35 EUR
10 EUR

*For client card owners only - 25% off